22. neděle v mezidobí

Společné téma: Pokora a skromnost jsou ctnosti, které před Bohem obstojí.

Inspirace pro děti: Ježíš vešel do domu jednoho z předních farizeů. Můžeme si s dětmi povídat o tom, kdo je farizeus. Dnes se toto slovo používá téměř výhradně ve smyslu pokrytec. Lidé toho, kdo má nálepku farizea, odsuzují, ale je dobré vědět, že farizeové byli laici, kteří dodržovali to, co bylo předepsáno kněžím. Chtěli žít opravdově pro Boha, proto se, ač nemuseli, dvakrát týdně postili, odváděli desátek pro chrám atd. Z toho je vidět, že černobílý pohled na člověka nikdy není pravdivý. Nejsou lidé zcela dobří, ani zcela špatní. Můžeme s dětmi hledat dobré stránky na tom, kdo je považován za „špatného“ (bezdomovec, záškolák, zloděj...)

Příběh: Příběh navazuje na evangelium: Nesedej si na přední místo.

Věta týdne: Co se považuje za ctnost, to čiňte a Bůh bude s vámi. (Fil 4,8-9)

Hádanka: CTNOSTI